Felhasználási feltételek

(Utoljára frissítve: 2023. április 11.)

Az ALSAD (Automated LifeStyle ADvice) alkalmazás és webhely felhasználásával kapcsolatos tudnivalók

Üdvözöljük a www.alsadmedical.com , www.dietaajanlas.hu, www.alsad.dietaajanlas.hu , www.dieabeteszdieta.hu , www.alasd.diabeteszdieta.hu www.vesebetegdieta.hu , www.alsad.vesebetegdieta.hu webhelyeken (annak aldomainjeivel, tartalmával, védjegyeivel és szolgáltatásaival együttesen továbbiakban: a „webhely”-en)!

Az ALSAD Web és Mobil alkalmazás (továbbiakban: „alkalmazás”), a webhely és azok tartalma felett a NETIS Informatikai Zrt., mint anyavállalat (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 14945375-2-41, cégjegyzék szám:01-10-046495) és leányvállalatai (ALSAD Medical Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 26684802-2-41, cégjegyzék szám: 01-09-414690, továbbiakban összefoglalóan: „ALSAD Medical”) rendelkeznek a tulajdonosi és egyéb jogokkal, beleértve az üzemeltetést és fenntartást is.

A webhelyre és az alkalmazásba történő belépéssel Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyek a webhelyen tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek, ezért a webhely használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat annak érdekében, hogy tájékozódjon törvényes jogairól és kötelezettségeiről.

Tájékoztatjuk, hogy a webhelyhez és az alkalmazásba való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ALSAD Medical-lal kerül jogviszonyba.

A webhely és az alkalmazás látogatásával és böngészésével minden Felhasználó vállalja, hogy azt saját felelősségére használja az itt leírtak szerint, illetve megértette és elfogadja, hogy köteles az itt szereplő, valamint az adatvédelmi és a süti szabályzatra vonatkozó feltételek és egyébként a jogszabályi előírások betartására.

A webhely és az alkalmazás használatával önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a felhasználási feltételeket elfogadta és egyes személyes adatait kezelik. Amennyiben nem ért egyet azzal, hogy ezeket a feltételeket elfogadja, kérjük, ne használja a webhelyet, illetve ne lépjen be felhasználói fiókjába!

A webhely célja, hogy általános információkkal szolgáljon az ALSAD alkalmazásról, annak kínálatáról és használatának lehetőségeiről, illetve kereteiről.

Az ALSAD Medical fenntartja a jogot az itt megfogalmazott felhasználási feltételek jogszabályi előírásoknak megfelelő, egyoldalú, előzetes külön értesítés nélkül, jelen közlés frissítése útján történő megváltoztatására.

A feltételek elfogadása (a cselekvőképességre vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogi szabályozásnak megfelelően): a webhely és az alkalmazás csak 14 éves vagy annál idősebb személyek számára látogatható és használható. Cselekvőképtelen személyek (pl. 14 éves kor alatti kiskorúak) számára a webhely és az alkalmazás használata nem megengedett!

Korlátozottan cselekvőképes személyek (pl. 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorúak) a webhelyet és az alkalmazást csak törvényes képviselőjük (szülő, gondviselő, gyám gondnok vagy hasonló jogállású személy) előzetes hozzájárulásával látogathatják vagy használhatják.

A felhasználás korlátozottsága, és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A webhely látogatása és az alkalmazás használata az itt megfogalmazott Felhasználási Feltételekben, valamint az Általános Szerződési Feltételekben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak betartásához kötött.

A webhely és az alkalmazás tulajdonosa az ALSAD Medical. A webhely és az alkalmazás tartalmát, beleértve az ott elhelyezett anyagokat, védjegyeket, logókat, domain neveket, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védik és azok az ALSAD Medical tulajdonába tartoznak, azok vonatkozásában felhasználási jog engedélyezésére kizárólag az ALSAD Medical jogosult.

A webhely és az alkalmazás felhasználása kizárólag a jogszabályok által lehetővé tett mértékben – ide értve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény IV. Fejezete (szabad felhasználás) rendelkezéseit – megengedett, amely alapján a Felhasználó a személyi számítógépére/eszközére, saját részre, magánhasználatra, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltheti a webhely/ az alkalmazás számára elérhetővé tett részeit, anyagait, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi alkotások felhasználásának jogszabályban rögzített korlátait és az egyéb jogszabályi előírásokat. A Felhasználó felhasználási joga korlátozott, át nem ruházható, nem engedményezhető.

Ezekből következően a Felhasználó nem jogosult:

  • a webhely vagy az alkalmazás bármely részének vagy egészének az ALSAD Medical erre irányuló, előzetes írásbeli engedélye nélkül történő másolására, terjesztésére vagy módosítására, illetve bármilyen módon való felhasználására (különösen, de nem kizárólagosan többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvánossághoz közvetítésére vagy továbbközvetítésére, átdolgozására, kiállítására);
  • az ALSAD alkalmazás kereskedelmi vagy nyilvános célú felhasználására, módosítására, származtatott művek létrehozására, átruházására (értékesítés, viszonteladás, licenc, allicenc, letöltés vagy más módon történő), sokszorosítására, terjesztésére, megjelenítésére vagy ismételt nyilvánosságra hozatalára, kivéve az ALSAD Medical által előzetesen írásban kifejezetten engedélyezett tartalmakat;
  • a webhelyhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok zavarására;
  • bármilyen automatizált rendszer (ideértve a teljesség igénye nélkül a „informatikai robotoknak”) a webhelyhez való hozzáférése érdekében történő használatára vagy indítására; továbbá
  • a webhely biztonsági vonatkozású funkcióinak (beleértve olyan funkciókat is, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a tartalom használatát vagy másolását, vagy amelyek a webhely használatának korlátozását eredményezik) megkerülésére, letiltására vagy más módon való befolyásolására, illetve
  • a webhely bármilyen beállításának vagy tartalmának a módosítására, kivéve, ha erre a webhely kifejezetten lehetőséget biztosít.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiek megszegése a szabályszegőre nézve hátrányos jogkövetkezményekkel jár, az ALSAD Medical megteszi a szükséges lépéseket jogainak peres úton vagy egyéb módon való érvényesítésére, ideértve az esetlegesen okozott károk megtérítését is.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljeskörű kártérítési kötelezettséggel tartozik az ALSAD Medical-lal szemben a webhely és az alkalmazás használatával vagy annak meghiúsulásával, továbbá vagy a jelen feltételek megsértésével összefüggésben okozott károkra nézve.

Tartalom és védjegyek:

 • a webhely és az alkalmazás teljes tartalma, ideértve korlátozás nélkül a szövegeket, dokumentumokat, cikkeket, brosúrákat, leírásokat, termékeket, szoftvereket, grafikákat, fényképeket, hang-, és videó fájlokat, interaktív jellemzőket, funkciókat és szolgáltatásokat (együttesen a „tartalom”);
 • és a benne található védjegyek, és logók („védjegyek”) az ALSAD Medical és/vagy licencpartnereinek kizárólagos tulajdonába tartoznak, és a vonatkozó szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályokkal és szerződésekkel védettek. Az „ALSAD” név, az ALSAD logó és más védjegyek az ALSAD Medical vagy annak társult vállalkozásainak tulajdonába tartoznak.

A webhelyen használt összes többi védjegy, és logó a megfelelő tulajdonos védjegye, vagy logója és ekként ugyanolyan védelemben részesül, mint az ALSAD név és logó.

Az ALSAD Medical fenntartja magának az összes olyan jogot, amelynek gyakorlásáról kifejezetten nem rendelkezik kétoldalú megállapodásokban, vagy a webhelyen, valamint a tartalomban. Valamennyi tartalom vagy védjegy bármilyen jellegű felhasználása csak az adott tartalom vagy védjegy jogosultjának írásos engedélyével megengedett.

Tartalom használata: A webhely kizárólag a Felhasználók személyes felhasználással összefüggő tájékoztatására szolgál.

A Tartalom teljes vagy részleges használata kizárólag a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik.

A Tartalom alkalmazáson kívüli felhasználása, különösen a másolatának letöltése vagy kinyomtatása az ALSAD Medical előzetes hozzájárulása mellett lehetséges, és a hozzájárulás esetén is a benne szereplő összes szerzői jogi és tulajdonjogi jelzést, vagy egyéb jogi oltalomban részesülő attribútumot vagy jelzést tiszteletben kell tartani és azok jogvédettségére utalni kell.

Az ALSAD Medical mindent megtesz annak érdekében, hogy a webhelyen és az alkalmazásban közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

Azonban az ALSAD Medical nem garantálja a webhelyen és az alkalmazásban található tartalom pontosságát, hitelességét, hiánytalanságát, naprakészségét és a jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten kizár minden ezzel kapcsolatos felelősséget.

Az ALSAD Medical mind a weboldal tartalmával, mind az ahhoz való hozzáféréssel vagy ennek meghiúsulásával kapcsolatban kizárja a felelősségét (ide nem értve a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásért való felelősséget), így különösen nem felel az alábbiakért:

 • a webhelyen és az alkalmazásban található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;
 • a webhelyen és az alkalmazásban található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
 • általánosságban semmilyen olyan kárért – függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, amely azért történt, mert: (i) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt vagy az alkalmazást, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely eszközét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti az ALSAD Medical-t a hatályos magyar és uniós jogszabályokban foglaltak betartása alól.

Az ALSAD Medical fenntartja ugyanakkor a jogot a webhely és az alkalmazás tartalmának, bármikor, előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására, fejlesztésére.

A Felhasználó a webhely és/vagy az alkalmazás használatával tudomásul veszi, hogy a webhelyen és az alkalmazásban szereplő tartalom nem helyettesíti az orvosi tanácsadást és kórmegállapítást.

Magatartási szabályok

A Felhasználó vállalja, hogy a webhely és az alkalmazás használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Az ALSAD Medical elvárja a Felhasználótól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát egyaránt tiszteletben tartsa.

A webhelyet és az alkalmazást tilos felhasználni:

 • olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat;
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;
 • károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;
 • arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között az ALSAD Medical képviselőit is – adja ki magát a felhasználó;
 • kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;
 • a webhely bármely részének keretbe foglalása („framing”) vagy tükrözése céljából;
 • adatbázis kialakítására a webhely tartalmának letöltésével és tárolásával;
 • olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak;
 • valamint a webhelyhez, az annak tárolására szolgáló szerverhez vagy a webhelyhez kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. A szabályok ilyen megszegését az illetékes bűnüldözési hatóságok felé az ALSAD Medical jelenti, és a hatóságok kérésére feltárja a szabályszegő személyazonosságát.

Különösen tiltott a webhelyet és az alkalmazást jogszabályba ütköző bármilyen cselekményhez, tevékenységhez vagy jogszabálysértő állapot fenntartásához felhasználni.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység tudomásunkra jut, illetve a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesz közzé, továbbít, vagy más módon bocsát rendelkezésre a webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a webhely Felhasználó általi használatát.

Jogosultak vagyunk továbbá felfedni a Felhasználó személyazonosságát olyan harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy a Felhasználó által a webhelyen, vagy az alkalmazásban közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogaikat vagy a magánélethez fűződő jogaikat vagy egyéb módon nekik érdeksérelmet okozott.

Ellenszolgáltatás az ALSAD használatáért/Kifizetések az ALSAD Medical részére

Az Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten meghatározottak kivételével a webhelyhez való hozzáférés és használat jelenleg ingyenes, azonban az ALSAD Medical fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben díjat számítson fel bizonyos hozzáférésekért vagy a használatért.

A díjfizetés teljesítése ugyanakkor a Felhasználó előzetes beleegyezéshez kötött, azonban a díjfizetés elmaradása esetén az ALSAD Medical jogosult a webhely vagy az alkalmazás felhasználására vonatkozó jogosultságok egészét vagy részét megvonni.

Linkek (webes hivatkozások)

A webhely tájékoztatási célból linkeket tartalmazhat, és lehetővé teheti a Felhasználónak tartalmak közzétételét harmadik fél webhelyein, amelyek nem az ALSAD Medical tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

Az ALSAD Medical nem áll kapcsolatban semmilyen harmadik fél webhelyének tartalmával, adatvédelmi politikájával vagy gyakorlatával, és nem vállal ezekért felelősséget.

A Felhasználó:

 • kizárólagos felelősséggel tartozik a harmadik felek webhelyeinek használatáért és az azokhoz tartozó linkekhez való kapcsolódásért, valamint minden olyan tartalomért, amelyet harmadik fél webhelyére küldhet el vagy ott közzétesz; és
 • kifejezetten mentesíti az ALSAD Medical-t minden olyan felelősség alól, amely bármilyen harmadik fél weboldalának használatából származik. Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy olvassa el az egyes, az Ön által meglátogatni kívánt külső felek webhelyeire vonatkozó előírásokat, feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

Az ALSAD Medical lehetővé teszi a webhelyére történő hivatkozást, feltéve, hogy

 • a webhely egyetlen oldalára hivatkozik, de nem hoz létre arról másolatot;
 • a hiperhivatkozás szövegének pontosan le kell írnia a Tartalmat a webhelyen megjelenő formában;
 • nem ad hamis képet a Felhasználónak az ALSAD-dal, illetve az ALSAD Medical-lal fennálló kapcsolatáról, és nem terjeszt hamis információkat az ALSAD-dal, illetve az ALSAD Medical-lal kapcsolatban, és semmilyen módon nem jelzi azt, hogy az ALSAD Medical bármilyen szolgáltatást vagy terméket támogat, kivéve, ha erre kifejezetten előzetes hozzájárulást adtunk a Felhasználó részére;
 • nem másolhat linket egy olyan weboldalról („harmadik fél webhelye”), amely megtiltotta a linkeket harmadik fél felé;
 • az ilyen harmadik fél webhelye nem tartalmazhat olyan tartalmat, amely:
  1. sértő vagy ellentmondásos (mindkettő szubjektív megítélés alá esik és az ALSAD Medical diszkrecionális joga ebben a tekintetben döntést hozni); vagy
  2. sérti bármely személy vagy szervezet szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, személyiségi jogát, magánélet sértetlenségéhez fűződő alapvető jogait vagy egyéb jogait; és/vagy
 • a Felhasználó és weboldala betartja az itt közölt feltételeket és az irányadó jogszabályokat.

A Felhasználónak a webhelyen és az alkalmazásban a beleegyezésével, jogszerűen összegyűjthető vagy hozzáférhető személyes információi az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvekkel összhangban kerülnek felhasználásra.

A webhely elérhetősége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy

 • technikailag nem lehetséges, hogy a webhely és az alkalmazás folyamatosan hibátlanul működjön, és hogy ezért az ALSAD Medical nem vonható felelősségre,
 • a hibák a webhely és az alkalmazás ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és
 • a webhely működését az ALSAD Medical hatáskörén kívül álló körülmények – pl. az ALSAD és az Ön, illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs kapcsolatok – károsan befolyásolhatják.

Az ALSAD Medical és/vagy szerződéses partnerei időről-időre, ideiglenesen vagy tartós jelleggel módosíthatják, illetve megszakíthatják a webhely, az alkalmazás, vagy annak egyes részeinek elérhetőségét, annak érdekében, hogy karbantartást végezzenek, és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák azt.

Az ALSAD Medical nem vállal felelősséget a webhely és az alkalmazás elérhetőségének módosításából, felfüggesztésééből vagy megszakításából fakadó esetleges károkért.

Korlátozott kártérítési felelősség

Az ALSAD Medical részéről felmerülő teljes, összesített kártérítési felelősség semmi esetben sem haladhatja meg a feltételek értelmében a Felhasználó által a webhely vagy az alkalmazás használatából vagy használatának meghiúsulásából fakadó károk megtérítésekor a webhely vagy alkalmazás használatáért esetlegesen fizetett azon díjak összegét, amit a Felhasználó az ALSAD Medical részére a kereset benyújtását megelőző 3 hónapban fizetett.

Időtartam és megszűnés

Ezen feltételek addig érvényesek, amíg az ALSAD Medical vissza nem vonja azokat, meg nem szünteti a Felhasználó hozzáférését, vagy a Felhasználó nem szünteti meg a használatot. Az ALSAD Medical saját belátása szerint bármikor, okkal vagy ok nélkül (ideértve – a teljesség igénye nélkül – a jelen feltételek megsértését is) bármilyen módon megszüntetheti a weboldalhoz vagy az alkalmazáshoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést a Felhasználó számára. Az ALSAD Medical nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik fél felé a webhely vagy az alkalmazás vagy annak bármely részének megszüntetéséért.

Amennyiben a Felhasználó kifogásolja a jelen feltételek egészét vagy bármely részét vagy azok bármely módosítását, vagy bármilyen módon elégedetlenné válik a webhellyel kapcsolatban, akkor emiatt semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult. Ha a Felhasználó a jelen feltételek egészével vagy bármely részével nem ért egyet, úgy köteles a webhely vagy az alkalmazás használatának azonnali beszüntetésére. A jelen feltételek megszűnésekor a Felhasználó megszünteti a webhely és/vagy az alkalmazás használatát. A szellemi tulajdonjogokkal, az adatvédelemmel, a felelősség korlátozásával, és a jogi alanyokra vonatkozó kitételek a jelen feltételek megszűnése után is érvényesek.

Jogi alanyok kapcsolata, képviselet kizárása

A Felhasználó és az ALSAD Medical egymástól független jogi alanyok. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen feltételek egyetlen eleme sem hoz létre partnerséget, közös vállalkozást, vagy munkaviszonyt a Felhasználó és az ALSAD Medical között. Az ALSAD Medical nevében a Felhasználó semmilyen körülmények között nem jogosult a képviseletre, vagyis nem vállalhat semmilyen garanciát, nem tehet semmilyen nyilatkozatot, nem gyakorolhat jogokat és nem vállalhat kötelezettséget.

Ezek a feltételek, valamint az azok alapján biztosított jogosultságok és engedélyek a Felhasználó által nem ruházhatóak át. Az ALSAD Medical azonban korlátozás, vagy a Felhasználó előzetes értesítése nélkül átruházhatja őket.

Joghatóság

A Felhasználó a webhely látogatásával elfogadja, hogy a webhely használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Kapcsolat

ALSAD Medical Kft.

1134 Budapest, Váci út 45.

Share This